دوره و شماره: دوره 31، شماره 121، خرداد 1401، صفحه 1-203 
پیش بینی ضرایب تصحیح کننده چگالی اتمسفری با استفاده از شبکه های عصبی

صفحه 39-54

سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی؛ امیر عبدالملکی؛ مسعود دهواری