نویسنده = رستم صابری فر (مترجم)
تغییرات آب و هوایی و تأثیر آن بر فجایع طبیعی

دوره 21، شماره 81، اردیبهشت 1391، صفحه 58-65

رستم صابری فر


اصول اساسى توسعه پایدار

دوره 13، شماره 52، بهمن 1383، صفحه 41-46

رستم صابری فر (مترجم)


سیستم های اطلاعات جغرافیایی و برنامه ریزی روستایی

دوره 11، شماره 41، اردیبهشت 1381، صفحه 51-64

رستم صابری فر