نویسنده = ������������������ (����������)�� ��������
تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت ششم)

دوره 7، شماره 26، مرداد 1377، صفحه 18-24

حمید مالمیریان (مترجم)


تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت پنجم)

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1377، صفحه 9-18

حمید مالمیریان (مترجم)


تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت چهارم)

دوره 6، شماره 24، بهمن 1376، صفحه 47-52

حمید مالمیریان (مترجم)


تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت سوم)

دوره 6، شماره 23، آبان 1376، صفحه 11-19

حمید مالمیریان (مترجم)


تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت دوم)

دوره 6، شماره 22، مرداد 1376، صفحه 7-18

حمید مالمیریان (مترجم)


تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت اول)

دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1376، صفحه 8-17

حمید مالمیریان (مترجم)