دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، آبان 1379، صفحه 1-64