دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، زمستان 1378، صفحه 1-64 
5. ذخیره سازی داده ها

صفحه 17-19

اشرف عظیم زاده (مترجم)


7. مریخ سیاره قرمز

صفحه 31-35

حسین قهرایی (مترجم)