دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، مرداد 1376، صفحه 1-64