دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، بهمن 1376، صفحه 1-64 
6. خورشید

صفحه 34-38

فاطمه رضیعی (مترجم)


10. مفاهیم مثلث بندی هوایی خودکار

صفحه 57-64

مسعود عابدی پشتیری (مترجم)