دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، بهمن 1376، صفحه 1-64 
خورشید

صفحه 34-38

فاطمه رضیعی (مترجم)