دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، زمستان 1374، صفحه 1-64 
3. کاربردهای شهری GIS

صفحه 12-21

فاطمه رضیعی (مترجم)