دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، مرداد 1370، صفحه 1-64