نویسنده = خسرو خواجه (مترجم)
تعداد مقالات: 22
1. کاربرد بانک اطلاعات GIS در ارزیابى کاربرى اراضى

دوره 14، شماره 55، پاییز 1384، صفحه 40-47

خسرو خواجه (مترجم)


5. ارتفاع ‏یابى GPS محدودیت‏ ها و امکانات

دوره 13، شماره 52، زمستان 1383، صفحه 56-58

خسرو خواجه (مترجم)


6. خطوط کلى تولید DTM و مسائل درون یابى مدل هاى رقومى ‏زمین

دوره 13، شماره 51، پاییز 1383، صفحه 31-35

خسرو خواجه (مترجم)


8. فتوگرامتری از فاصله نزدیک در محیط های صنعتی

دوره 12، شماره 45، بهار 1382، صفحه 25-27

خسرو خواجه (مترجم)


10. ساختار داده های توپولوژیکی معماری GIS سه بعدی 3D

دوره 11، شماره 42، تابستان 1381، صفحه 34-37

خسرو خواجه (مترجم)


13. نیاز فزاینده کاربران به اطلاعات ارتفاعی در شهرها

دوره 9، شماره 36، زمستان 1379، صفحه 23-25

خسرو خواجه (مترجم)


15. کاربرد مؤثر دستگاه های توتال استیشن نوری با GPS

دوره 9، شماره 34، تابستان 1379، صفحه 53-55

خسرو خواجه (مترجم)


16. ضبط و آشکارسازی بعد سوم با فتوگرامتری زمین

دوره 8، شماره 31، پاییز 1378، صفحه 6-8

خسرو خواجه (مترجم)


20. سیر تحول GIS (3)

دوره 3، شماره 11، پاییز 1373، صفحه 32-35

خسرو خواجه (مترجم)


21. سیر تحول GIS(2): چهارچوبه نظری و عملی در برنامه ریزی چشم انداز

دوره 3، شماره 10، تابستان 1373، صفحه 28-34

خسرو خواجه (مترجم)


22. سیر تحول GIS

دوره 3، شماره 9، بهار 1373، صفحه 48-51

خسرو خواجه (مترجم)