نویسنده = خسرو خواجه (مترجم)
کاربرد بانک اطلاعات GIS در ارزیابى کاربرى اراضى

دوره 14، شماره 55، آبان 1384، صفحه 40-47

خسرو خواجه (مترجم)


ارتفاع ‏یابى GPS محدودیت‏ ها و امکانات

دوره 13، شماره 52، بهمن 1383، صفحه 56-58

خسرو خواجه (مترجم)


خطوط کلى تولید DTM و مسائل درون یابى مدل هاى رقومى ‏زمین

دوره 13، شماره 51، آبان 1383، صفحه 31-35

خسرو خواجه (مترجم)


فتوگرامتری از فاصله نزدیک در محیط های صنعتی

دوره 12، شماره 45، اردیبهشت 1382، صفحه 25-27

خسرو خواجه (مترجم)


ساختار داده های توپولوژیکی معماری GIS سه بعدی 3D

دوره 11، شماره 42، مرداد 1381، صفحه 34-37

خسرو خواجه (مترجم)


نیاز فزاینده کاربران به اطلاعات ارتفاعی در شهرها

دوره 9، شماره 36، بهمن 1379، صفحه 23-25

خسرو خواجه (مترجم)


کاربرد مؤثر دستگاه های توتال استیشن نوری با GPS

دوره 9، شماره 34، مرداد 1379، صفحه 53-55

خسرو خواجه (مترجم)


ضبط و آشکارسازی بعد سوم با فتوگرامتری زمین

دوره 8، شماره 31، آبان 1378، صفحه 6-8

خسرو خواجه (مترجم)


سیر تحول GIS (3)

دوره 3، شماره 11، آبان 1373، صفحه 32-35

خسرو خواجه (مترجم)


سیر تحول GIS

دوره 3، شماره 9، اردیبهشت 1373، صفحه 48-51

خسرو خواجه (مترجم)