کلیدواژه‌ها = ژئومورفولوژی
ارزیابی محورهای بهینه توسعه شهرهای دالکی- وحدتیه با استفاده از روش های SAW،DematelوAHP

دوره 27، شماره 106، شهریور 1397، صفحه 201-212

محسن پورخسروانی؛ سیده الهام موسوی


مفهوم آستانه ها در ژئومورفولوژی

دوره 22، شماره 87، آبان 1392، صفحه 77-80

محمدمهدی حسین زاده؛ سعید رحیمی هرآبادی


نقشه های ژئومورفولوژی ، تاریخچه ، ضرورت و کاربرد

دوره 20، شماره 79، آبان 1390، صفحه 37-45

سیاوش شایان؛ غلامرضا زارع؛ شهرام امیری