دوره و شماره: دوره 30، شماره 117، بهار 1400، صفحه 1-280 
11. تحلیل عوامل مؤثر بر فرونشست در دشت سبزوار

صفحه 165-180

منیژه قهرودی تالی؛ خدیجه علی نوری؛ هما ریوندی