دوره و شماره: دوره 30، شماره 120، اسفند 1400، صفحه 1-216 
بررسی تغییرات توپوگرافی معادن روباز با استفاده از تداخل سنجی راداری الگوریتم PS - مطالعه موردی: معدن سنگ آهن سنگان خواف

صفحه 65-76

مهوش نداف سنگانی؛ سید رضا حسین زاده؛ خوزه مارتین؛ ناصر حافظی مقدس؛ مهناز جهادی؛ کاپیل مالیک


ویژگی های توصیفی وردایست بر روی جو ایران در فصول تابستان و زمستان

صفحه 187-200

حسین عساکره؛ محمد دارند؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ سوما زندکریمی