دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، مرداد 1385، صفحه 1-65 
جغرافیاى شهرى و پست مدرنیسم

صفحه 31-34

حسین حاتمی نژاد؛ هادی حکیمی