دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، آبان 1385، صفحه 1-100 
دیدگاه جغرافیاى فرهنگى و شهر

صفحه 10-14

حسین حاتمی نژاد؛ سمیرا نوذری


بررسى روش هاى طبقه ‏بندى تصاویر ماهواره ‏اى

صفحه 61-64

محمد اخباری؛ ابوالفضل رنجبر؛ سید محمد باقر فاطمی