دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، بهمن 1385، صفحه 1-80 
تحلیلى جغرافیایى بر وضعیت توریسم اصفهان

صفحه 48-51

حمید رضا وارثی؛ رضا مختاری ملک آبادی


تحلیلى بر نظریه مکان مرکزى کریستالر

صفحه 65-69

حسین حاتمی نژاد؛ رسول دارابخانی