دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، زمستان 1385، صفحه 1-80 
7. تحلیلى جغرافیایى بر وضعیت توریسم اصفهان

صفحه 48-51

حمید رضا وارثی؛ رضا مختاری ملک آبادی


11. تحلیلى بر نظریه مکان مرکزى کریستالر

صفحه 65-69

حسین حاتمی نژاد؛ رسول دارابخانی


14. GPS: موقعیت، زمان و فاصله

صفحه 80-80

لطف اله عماد علی (مترجم)