دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، پاییز 1384 
5. تغییرات آب و هوایى و فرگشت جانداران

صفحه 17-21

ایرج مغفوری مقدم؛ سید عارف علوی


12. جمعیت و توسعه

صفحه 57-59

علی اصغر اسمعیل پور روشن