دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، آبان 1384 
تغییرات آب و هوایى و فرگشت جانداران

صفحه 17-21

ایرج مغفوری مقدم؛ سید عارف علوی


جمعیت و توسعه

صفحه 57-59

علی اصغر اسمعیل پور روشن