دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، تابستان 1384، صفحه 1-60 
3. نقش آموزش زنان در توسعه پایدار انسانى

صفحه 20-25

ایران غازی؛ رضا مختاری ملک آبادی