دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، مرداد 1384، صفحه 1-60 
نقش آموزش زنان در توسعه پایدار انسانى

صفحه 20-25

ایران غازی؛ رضا مختاری ملک آبادی