دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، مرداد 1381، صفحه 1-64 
مدیریت محیط در فیروزآباد

صفحه 44-46

ایران غازی؛ بابک اجتماعی