دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، مرداد 1380، صفحه 1-64