دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، اردیبهشت 1380، صفحه 1-64 
تاریخچه ژئودزی

صفحه 53-58

عباسعلی صالح آبادی