دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، بهار 1380، صفحه 1-64 
5. حیات در منظومه شمسی

صفحه 31-34

زلیخا باقری (مترجم)


9. تاریخچه ژئودزی

صفحه 53-58

عباسعلی صالح آبادی