دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، بهمن 1380، صفحه 1-64 
فن آوری باروری ابر

صفحه 49-53

مریم احمد پور (مترجم)