دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، آبان 1377، صفحه 1-64