دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، بهمن 1377، صفحه 1-64 
تصورات نجومی

صفحه 28-34

فاطمه رضیعی (مترجم)