دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، پاییز 1375، صفحه 1-64 
4. زمین

صفحه 25-29

فاطمه رضیعی


9. جغرافیای رفاه

صفحه 54-56

علی نوری کرمانی (مترجم)