دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، مرداد 1375، صفحه 1-64 
تعیین موقعیت عوارض با GPS

صفحه 41-42

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


گزارش کشف غار زردابیه شاهرود

صفحه 48-49

عبدالکریم قریب (نویسنده)؛ سید محسن کریمی نیا (گزارش)