دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، مرداد 1372، صفحه 1-64