دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، زمستان 1371، صفحه 1-64