دوره و شماره: دوره 28، شماره 111، آذر 1398، صفحه 1-250 
تحلیل نقش جزر و مد در قلمروسازی دریایی و تأثیرات تغییر اقلیم بر آن

صفحه 23-40

دره میرحیدر؛ بهادر غلامی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ قاسم عزیزی؛ امیرحسین رنجبریان


تخمین شاخص ضریب دید به آسمان (SVF)مقایسه ای تجربی از مدل های درون یابی

صفحه 97-117

عبدالحسین ظریفیان مهر؛ لعلا جهانشاهلو؛ حسین ذبیحی؛ بهلول علیجانی