نویسنده = حسین حاتمی نژاد
تبیین نقش فضاهای شهری در پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد امنیت

دوره 22، شماره 87، آبان 1392، صفحه 68-76

حسین حاتمی نژاد؛ بابر منصوری؛ محمد فعلی


اصول راهنمای تدوین سند راهبردی در برنامه ریزی مجموعه های تجاری

دوره 22، 86-1، مرداد 1392، صفحه 105-112

حسین حاتمی نژاد؛ موسی پژوهان(پناهنده خواه)؛ نوشین پاکدوست


نئولیبرالیسم و تأثیر آن بر فضای شهری (مطالعه موردی: شهرهای انگلستان)

دوره 22، 85-1، خرداد 1392، صفحه 18-24

حسین حاتمی نژاد؛ امین فرجی ملائی


مدیریت آلودگی هوای شهرها و جایگاه قانونی شهرداری ها

دوره 22، شماره 85، اردیبهشت 1392، صفحه 59-78

حسین نجفی؛ رسول افضلی؛ حسین حاتمی نژاد؛ رقیه شمسی


رهیافتی به شکل پایدار شهری

دوره 21، 84-1، اسفند 1391، صفحه 2-7

حسین حاتمی نژاد؛ روح ا.. محمدی


کنکاشی پیرامون مسایل عمده ی تأثیر گذار بر مهاجرت های روستایی دهستان تکاب

دوره 21، شماره 84، اسفند 1391، صفحه 55-84

حجت حاتمی نژاد؛ مجتبی ثابت کوشکی نیان؛ مهدی سقایی؛ حسین حاتمی نژاد


تحلیلی بر ظرفیت سازی گردشگری اجتماع محور

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 7-13

حسین حاتمی نژاد؛ فریاد پرهیز؛ مهرداد کرمی


پراگماتیسم

دوره 20، شماره 79، آبان 1390، صفحه 25-30

حسین حاتمی نژاد؛ محمد اکبرپور سراسکانرود


تحلیلى بر تجربیات عملى راهبرد توسعه شهر (CDS) در جهان

دوره 20، شماره 77، اردیبهشت 1390، صفحه 91-97

حسین حاتمی نژاد؛ مهرداد کرمی؛ فریاد پرهیز


پست مدرنیسم در شهرسازى

دوره 19، شماره 76، بهمن 1389، صفحه 61-66

حسین حاتمی نژاد؛ محمد حسین جانبابانژاد


کارکردگرایى و شهر

دوره 19، شماره 74، مرداد 1389، صفحه 48-54

حسین حاتمی نژاد؛ سید عباس رجایی


جغرافیاى جنایى

دوره 18، شماره 69، اردیبهشت 1388، صفحه 19-23

حسین حاتمی نژاد؛ روح اله محمدی


جهانى شدن و تحولات شهرها

دوره 16، شماره 63، آبان 1386، صفحه 39-46

حسین حاتمی نژاد؛ ابراهیم جهانگیر


آسیب پذیرى بافت تاریخى شهر یزد در برابر زلزله

دوره 16، شماره 61، اردیبهشت 1386، صفحه 54-60

حسین کلانتری خلیل آباد؛ حسین حاتمی نژاد؛ عارف آقا صفری


تحلیلى بر نظریه مکان مرکزى کریستالر

دوره 15، شماره 60، بهمن 1385، صفحه 65-69

حسین حاتمی نژاد؛ رسول دارابخانی


دیدگاه جغرافیاى فرهنگى و شهر

دوره 15، شماره 59، آبان 1385، صفحه 10-14

حسین حاتمی نژاد؛ سمیرا نوذری


جغرافیاى شهرى و پست مدرنیسم

دوره 15، شماره 58، مرداد 1385، صفحه 31-34

حسین حاتمی نژاد؛ هادی حکیمی