نویسنده = مسعود تقوایی
کاربرد مدل شاخص محور (PTVA) در ارزیابی آسیب پذیری مخاطرات مرکب (حریق در پی زلزله) در منطقه شهری

دوره 26، شماره 104، اسفند 1396، صفحه 211-222

لیلا عشرتی؛ امیر محمودزاده؛ مسعود تقوایی


مدیریت بحران شهرها با تأکید بر سیل

دوره 20، شماره 79، آبان 1390، صفحه 66-73

مسعود تقوایی؛ فهیمه سلیمانی


بررسى و ارزیابى مسائل جمعیتى شهرستان اردستان

دوره 20، شماره 77، اردیبهشت 1390، صفحه 44-48

مسعود تقوایی؛ پروین شفیعی


کاربرد GPS در برنامه ریزى شهرى

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1387، صفحه 52-59

مسعود تقوایی؛ الهام امیر حاجلو


عوامل طبیعى و بحران هاى شهرى با تأکید بر صاعقه

دوره 16، شماره 64، بهمن 1386، صفحه 57-60

مسعود تقوایی؛ مرتضی فاضلی


گسترش صنعت توریسم و جایگاه آن در ایجاد اشتغال در شهر فیروزآباد

دوره 14، شماره 55، آبان 1384، صفحه 13-16

مسعود تقوایی؛ بهنام مغانی


برنامه‏ ریزى و طراحى فضاى سبز شهرى و تأثیرات متقابل آن بر انسان و طبیعت

دوره 12، شماره 47، آبان 1382، صفحه 46-55

مسعود تقوایی؛ مرضیه شاهوردیان


جایگاه تمرکز زدایی در توسعه و برنامه ریزی روستایی

دوره 12، شماره 46، مرداد 1382، صفحه 44-50

مسعود تقوایی؛ پروین شفیعی


جاذبه های گردشگری در نواحی قطبی مطالعه موردی: هتل های یخی

دوره 11، شماره 42، مرداد 1381، صفحه 60-64

مسعود تقوایی؛ شیرین ارسیان


صنایع روستایی و جایگاه آن در توسعه مناطق روستایی و اقتصاد کشور

دوره 10، شماره 40، بهمن 1380، صفحه 39-44

مسعود تقوایی؛ پروین شفیعی