دوره و شماره: دوره 24، شماره 93، خرداد 1394، صفحه 1-114 
به کارگیری داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات پیچان رودی دلتای مند - بوشهر

صفحه 27-40

سیاوش شایان؛ غلامرضا زارع؛ مجتبی یمانی؛ محمد شریفی کیا؛ محسن سلطان پور