دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1387، صفحه 1-64 
کاربرد GPS در برنامه ریزى شهرى

صفحه 52-59

مسعود تقوایی؛ الهام امیر حاجلو