دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، بهار 1387، صفحه 1-64 
10. کاربرد GPS در برنامه ریزى شهرى

صفحه 52-59

مسعود تقوایی؛ الهام امیر حاجلو