دوره و شماره: دوره 17، شماره 68، بهمن 1387، صفحه 1-64 
اصطلاحات و واژه‏ شناسى مدیریت بحران حمل و نقل و طوفان ماسه(1)

صفحه 57-61

حسین کلانتری خلیل آباد؛ احمد پوراحمد؛ مجتبی یمانی؛ محمدتقی رهنمایی