دوره و شماره: دوره 17، شماره 66، مرداد 1387، صفحه 1-64