دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تابستان 1382، صفحه 1-65 
4. ژئودزی جاذبه

صفحه 18-23

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)