دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، آبان 1382، صفحه 1-65 
متدهاى Image Fusion

صفحه 37-39

نورا... کرمی شاهملکی