دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، بهار 1382، صفحه 1-65