دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، بهمن 1373، صفحه 1-64 
مروری بر روش های تفاضلی GPS

صفحه 6-8

علیرضا آزموده اردلان (مترجم)