دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، بهار 1373، صفحه 1-64 
9. سیر تحول GIS

صفحه 48-51

خسرو خواجه (مترجم)