دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز 1373، صفحه 1-64 
2. آشنایی با GPS

صفحه 4-11

علیرضا آزموده اردلان


6. سیر تحول GIS (3)

صفحه 32-35

خسرو خواجه (مترجم)