کلیدواژه‌ها = بارش
استفاده از مدل حاصل ضربی برای تصحیح داده های ماهانه بارش سنجش از دور دراقلیم های مختلف ایران

دوره 29، شماره 115، آذر 1399، صفحه 7-20

هادی غفوریان؛ سیدحسین ثنایی نژاد؛ مهدی جباری نوقابی


بررسی نوسان بارش ماهانه و سالانه ایران در طیف های مختلف

دوره 27، شماره 105، خرداد 1397، صفحه 199-217

مصطفی کرمپور؛ زهرا زارعی چقابلکی؛ منصور حلیمی؛ مصطفی نوروزی میرزا


بررسی روند تغییرات بارش و رواناب بااستفاده از مدل جهانی سطح زمین (GLDAS) در حوضه ی سد دوستی

دوره 25، شماره 98، شهریور 1395، صفحه 43-56

مهسا پلرودی مقدم؛ سعید حمزه؛ مجید وظیفه دوست


طبقه بندی اقلیمی استان مازندران بر اساس روش لیتین اسکی

دوره 22، شماره 88، بهمن 1392، صفحه 100-105

محمود داودی؛ ناصر بای؛ امید ابراهیمی


مروری بر روش های پیش بینی و برآورد بارش از طریق داده های سنجش از دور

دوره 22، شماره 87، آبان 1392، صفحه 2-13

منوچهر فرج زاده؛ علی عزیزی؛ حسین سلیمانی


تحلیل برخی از مشخصات آماری بارندگی و دما در شهرستان بندرلنگه

دوره 21، شماره 83، آبان 1391، صفحه 70-72

فاطمه زابل عباسی؛ مرتضی اثمری سعدآباد