دوره و شماره: دوره 23، 90-1 - شماره پیاپی 90، تیر 1393، صفحه 1-112 (ویژه نامه ) 
تحلیلی بر وضعیت فقر شهری (مطالعه موردی: شهر مهاباد)

صفحه 60-69

منصور عزیزی؛ علی موحد؛ فرزانه ساسانپور؛ نعمت کرده


مخاطرات محیطی

صفحه 94-105

محمدرضا ثروتی؛ فریبا آزاد؛ رضا منصوری


بررسی جغرافیایی پیرامون مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهر فاروج)

صفحه 106-112

محمد معتمدی؛ آرزو قلی نژاد میرعباسی؛ مجتبی ثابت کوشکی نیان؛ حجت حاتمی نژاد