دوره و شماره: دوره 23، شماره 90، تابستان 1393، صفحه 1-101 
8. پهنه بندی مکانی- زمانی نیاز گرمایش و سرمایش فصلی و سالانه ایران

صفحه 90-83

سید ابوالفضل مسعودیان؛ رضا ابراهیمی؛ منیره محمدی