دوره و شماره: دوره 23، شماره 89، اردیبهشت 1393، صفحه 1-112 
پهنه بندی اقلیمی ناحیه زاگرس

صفحه 54-60

الهام قاسمی فر؛ سمیه ناصرپور


بررسی جهان هستی در ابعاد بالاتر

صفحه 99-101

پرستو خسرویان عرب؛ غلامحسین رستگارنسب؛ زهرا ارزجانی؛ منصوره بنازاده