دوره و شماره: دوره 18، شماره 69، اردیبهشت 1388، صفحه 1-64 
جغرافیاى جنایى

صفحه 19-23

حسین حاتمی نژاد؛ روح اله محمدی