دوره و شماره: دوره 18، شماره 69، بهار 1388، صفحه 1-64 
3. جغرافیاى جنایى

صفحه 19-23

حسین حاتمی نژاد؛ روح اله محمدی