دوره و شماره: دوره 18، شماره 71، آبان 1388، صفحه 1-80 
8. گذار از حومه ‏نشینى به ایجاد شهرهاى جدید

صفحه 47-55

احمد پور احمد؛ سید مجدالدین زندوی