دوره و شماره: دوره 18، شماره 71، آبان 1388، صفحه 1-80