دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، اردیبهشت 1383، صفحه 1-65