دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، بهار 1383، صفحه 1-65