دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، آبان 1383، صفحه 1-65 
سیستم اطلاعات هیدروگرافى

صفحه 32-35

علیرضا آزموده اردلان؛ کامیار شجاعی


چالش هاى صنعت توریسم درایران

صفحه 53-57

محمود مهدی نژاد؛ محسن سقایی