دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، بهمن 1383، صفحه 1-65